MHZ Data grundades år 2003 & blev aktiebolaget MHz Data AB år 2017

Företaget innehar F-skattesedel
Organisationsnr: 559135-6000

 1. Priserna på hemsidan inkluderar moms.
  Ett fåtal produkter beskattas med vinstmarginalbeskattning (ej avdragbar moms).
  Om momsavdrag är väsentligt för er så fråga vad som gäller för den aktuella varan.

 2. Vid distansköp har konsumenter 14 dagars ångerrätt. Fraktkostnader återbetalas ej.
  Avdrag kan göras för arbetstid nedlagd på anpassad produkt.

 3. Samtliga produkter är begagnade, funktionstestade & säljs med 3 månaders garanti, om inte annat framgår.

 4. Vid köp av datorer så gäller garantin endast för hårdvaran, konsumenten är ansvarig för all användning som kan påverka installerad mjukvara (operativsystemet eller andra program).

 5. Garantin gäller inte då produkten utsatts för stötar, fukt eller andra yttre faktorer.

 6. Vid köp av reservdelar så är konsumenten själv ansvarig för att köpa produkter som är kompatibla med datorn, samt att installation av dessa sker 100% fackmannamässigt.


Att handla av MHz Data AB innebär:

- TRYGGHET. Samtliga produkter är fackmannamässigt funktionstestade & säljs med 3 månaders hårdvarugaranti (om inget annat framgår).
1-3 års garanti kan köpas till för den som önskar.

- KVALITET. Majoriteten av våra datorer kommer från businessortimentet vilket innebär att de har en betydligt bättre driftsäkerhet & högre nypris än vanliga konsumentdatorer.

- ENKELHET. Våra datorer är nyinstallerade & startklara med operativsystem, drivrutiner och vanligtvis även Office samt antivirusprogram = tryck på knappen och börja surfa!

- GOD SERVICE. Tveka inte över att ställa frågor om du har funderingar!

- ETT AKTIVT MILJÖVAL.

MHz Data AB är ett miljövänligt företag.
Affärsidén går ut på att köpa upp partier med överblivna datorprodukter som vi rekonditionerar och ibland uppgraderar.
Produkterna kommer t ex från konkursbon, från företag som bytt utrustning, skurit ned eller flyttat.
De produkter som vi inte kan säljas skänker vi ofta bort till pensionärsföreningar & skolor.
Grundprincipen är att ta tillvara allt som går!

Är ni ett företag som söker en samarbetspartner för säker hantering av er gamla it-utrustning? Vi köper/tar emot både nytt & gammalt.
- Gör både miljön & plånboken en tjänst & kontakta oss!

DATASKYDDSPOLICY (GDPR):

 1. Inledning och syfte

  1. I denna dataskyddspolicy finns information om hur MHz Data AB med organisationsnummer 559135-6000, hanterar och behandlar personuppgifter. Nedan refereras till ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”, varvid menas MHz Data AB.

  2. Alla som frivilligt lämnar sina personuppgifter till oss, kan i detta dokument läsa om hur uppgifterna behandlas. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra innehållet i denna policy från tid till annan vid behov. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig för allmänheten på vår hemsida.

  3. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar all behandling av personuppgifter i såväl strukturerad som ostrukturerad data och gäller även för våra anställda.

  4. Detta dokument inkluderar även ett Personuppgiftsbiträdesavtal (punkten 10) som ger oss rätten att behandla dina personuppgifter, när du ingår ett avtal med oss eller kontaktar oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Denna Dataskyddspolicy och Personuppgiftsbiträdesavtalet ingår som en integrerad del i de avtal som ingås mellan oss.

 1. Begrepp och förkortningar

  1. Personuppgift: Alla uppgifter som hänför sig till en levande fysisk person, som direkt eller indirekt kan knytas till personen. Tex. Namn, personnummer, e-post, adressuppgifter m.fl.

  2. Registrerad: Den fysiska person, som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna.

  3. Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel: insamling, bokning, registrering, lagring, organisering och strukturering av personuppgifter.

 2. Personuppgiftsansvarig

  1. MHz Data AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt och i enlighet med denna policy (enligt principen om ansvarsskyldighet). Denna policy fastställs minst en (1) gång per år och uppdateras vid behov.

Kontaktperson för personuppgiftsärenden:

Namn: Joel Södergren.

Mail: Joel@mhzdata.com.

Tel: 073-650 47 56.

 1. Säkerhetsåtgärder

  1. Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Exempelvis är våra interna register lösenordsskyddade och endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till den information som du lämnar till oss. Vi har även strikta regler för de som har tillgång till databaser med kundinformation, för att skydda personuppgifterna.

  2. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi har upprättat interna rutiner för gallring av personuppgifter, för hur de registrerades rättigheter tillgodoses och för personuppgiftsincidenter. Vi för även en intern förteckning över personuppgiftsbehandlingen, för att på bästa sätt kunna tillgodose de registrerades rättigheter.

 1. Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi behandlar

 1. Vi försöker arbeta främst genom principen om uppgiftsminimering avseende lagring av personuppgifter, dvs. genom att endast behandla personuppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning).

 2. De vanligaste personuppgifterna vi behandlar är namn, personnummer, beställningshistorik, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress, betalnings- och kontouppgifter.

Varför vi behandlar personuppgifter

  1. Personuppgifter behandlas för att möjliggöra kontakt med kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. De behandlas även för att vi ska kunna leverera våra tjänster och för att vi ska driva, tillhandahålla och underhålla våra tjänster.

  2. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har alltid rätt att skriftligen motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

  3. Vi behandlar också personuppgifter för att vi ska sköta vår administration och fullgöra ingångna avtal och våra övriga förpliktelser enligt lag, såsom exempelvis att sköta vår bokföring korrekt enligt Bokföringslagen (1999:1078) och vår fakturering.

Hur vi samlar in personuppgifter

  1. Personuppgifter lämnas till oss i samband med att en affärsrelation inleds och ett avtal ingås, ett uppdrag lämnas eller åtas, eller i övrigt i samband med en affärsrelation. Mottagandet av personuppgifter sker genom att du kontaktar oss via e-post eller ingår avtal med oss avseende våra tjänster.

  2. Personuppgifterna behandlas varsamt och delas inte till obehöriga. Om vi vill registrera fler personuppgifter än vad som är nödvändigt, måste vi först fråga dig om lov och få ett godkännande.

Inbäddat innehåll

  1. Artiklar och övrig innehåll på vår webbplats kan innehålla inbäddat innehåll från andra webbplatser (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

  1. Det krävs att vi har så kallad rättslig grund för att få behandla personuppgifter (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet). Rättslig grund inhämtar vi i första hand genom avtal med dig. Det ger oss rätt att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet, exempelvis för att utföra våra tjänster och fakturering. Vid personuppgiftsbehandling i syfte att fullgöra avtal mellan oss, anses du ha förstått och accepterat att behandling av dina personuppgifter kommer att ske, för att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss och tillhandahålla våra tjänster.

  2. När vi har en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis enligt bokföringslagen eller för att vi ska sköta vår fakturering och bokföring korrekt, ska vi endast behandla och lagra nödvändiga personuppgifter. Detta sker för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Personuppgifter som är en del av nödvändigt bokföringsunderlag blir lagrat så länge som bokföringslagen kräver det.

  3. Rättslig grund kan vi även inhämta med stöd av en så kallad intresseavvägning. Exempelvis kan vi spara personuppgifter som framkommer i orderbekräftelser eller mejl, för att kunna spåra innehållet till ett utfört arbete. Vi behandlar dock aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

  4. Vi kan även få rättslig grund att behandla personuppgifter genom att du frivilligt lämnar ett uttryckligt samtycke (dvs. godkännande) till behandlingen. Samtycket kan alltid återkallas genom att skriftligen meddela det till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden.

  5. Vi har dock alltid rätt att lämna ut nödvändiga personuppgifter för att följa gällande lag, kräva betalning för en förfallen fordran, anmäla en skuld eller skydda våra rättigheter eller vår egendom och för att förhindra bedrägeri.

Vart personuppgifterna lagras

  1. Vi strävar efter att samtliga personuppgifter som vi behandlar ska lagras i Sverige och inom EU, i svenska servrar och system (enligt principen om integritet och konfidentialitet). I de fall personuppgifterna lagras i ett land utanför EU, ser vi till att lagringsplatsen följer gällande dataskyddslagstiftning. Fysiska utskrivna dokument, exempelvis orderbekräftelser, avtal eller kvitton, lagras utom räckhåll för obehöriga.

  2. Vissa personuppgifter lagras även hos våra underleverantörer, som exempelvis utgörs av vår bank, mailleverantör (One.com) samt vårt affärssystem (Specter.se). Mer information om detta finns att läsa under punkten 7, ”Underbiträden”.

  3. Personuppgifter får inte lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Personuppgifter som inte längre får lagras, raderas därför med jämna mellanrum (enligt principen om lagringsminimering). Vi loggför varje gallring i ett särskilt dokument för att säkerställa att gallring sker minst årligen. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen.

Hur länge personuppgifterna sparas

  1. Vi sparar personuppgifter så länge de behövs och är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan komma att sparas under en längre tid om det behövs för att vi ska följa gällande lagstiftning.

  2. Uppgifter kan sparas under viss tid för säkerhetskopiering, arkivering, revision, eller för att på annat sätt behålla och förbättra våra tjänster. Gallring av icke längre nödvändiga personuppgifter sker minst en (1) gång per år.

 1. De registrerades rättigheter

  1. Alla personer vars personuppgifter vi behandlar, har rätt att kostnadsfritt få tillgång till sina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få sina personuppgifter raderade samt rätt att invända mot att personuppgifterna användas för direktmarknadsföring och profilering.

  2. Vänligen kontakta vår kontaktperson för personuppgiftsärenden, om ni vill att något av ovanstående utförs avseende era personuppgifter.

 1. Underbiträden

  1. Som en del av leveransen av våra tjänster, använder vi oss av underleverantörer i rollen underbiträden och genom dessa behandlas personuppgifter på uppdrag av oss. Exempel på underleverantörer som vi använder är mailleverantör, bank och affärssystem. Detta innebär att vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part, för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal, lagen, krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga tekniska- eller säkerhetsproblem.

  2. Vi kan dela personuppgifter till ett land utanför EU/EES, om någon av våra underbiträden befinner sig där. Vi överför dock inga personuppgifter till ett land utanför EU/ESS om inte överföringen uppfyller kraven enligt gällande dataskyddslagstiftning.

  3. Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part utan den registrerades föregående samtycke.

  4. Vi säkerställer att våra underbiträden agerar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vi kommer att underrätta de registrerade innan väsentliga ändringar av underbiträde sker. En ändring av underbiträde ska dock inte i sig betraktas som ett brott mot ingångna avtal mellan oss och den registrerade.

  5. Du kan när som helst begära en fullständig översikt och mer detaljerad information om vilka underbiträden som är involverade i behandlingen av dina personuppgifter för att möjliggöra leveransen av våra tjänster. Du ska underrättas innan väsentliga ändringar sker rörande underbiträden som behandlar dina personuppgifter.

  6. Genom att ingå avtal med oss, accepterar du att vi använder oss av underbiträden på så sätt som ovan har beskrivits. Vi får därmed rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra åtaganden enligt lag, dessa villkor och för att våra tjänster ska kunna tillhandahållas och förbättras.

 2. Klagomål

  1. Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter kan meddelas till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden eller till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 1. Personuppgiftsincidenter

  1. En personuppgiftsincident är exempelvis ett dataintrång eller annan händelse, som innebär att kontrollen över de personuppgifter som vi behandlar förloras.

  2. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden. Alla sådana händelser dokumenteras internt och anmäls till Datainspektionen inom 72 timmar.

 1. Personuppgiftsbiträdesavtal

  1. Detta avtal är giltigt under tiden vi behandlar personuppgifter på uppdrag av dig. Avtalet mellan oss upphör att gälla när vår affärsrelation upphör. När avtalet upphör kommer vi att radera samtliga icke nödvändiga personuppgifter som behandlats på uppdrag av dig. Vi kan behålla personuppgifter efter att avtalet har upphört i den utsträckning det krävs enligt lag, exempelvis enligt Bokföringslagen (1999:1078), med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta avtal och på så sätt som beskrivits i Dataskyddspolicyn.

  2. Vi får endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med dina instruktioner. Vi instrueras härmed att behandla personuppgifter endast i enlighet med gällande lag, för att uppfylla alla förpliktelser enligt avtal mellan oss och på så sätt som anges i Dataskyddspolicyn.

  3. Du bekräftar härmed att du, i egenskap av Personuppgiftsansvarig, vid ingående av avtal med oss avseende våra tjänster:

 • behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning,

 • har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till oss, inklusive till eventuella underbiträden som vi använder,

 • är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnats till oss,

 • instämmer i att vår implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de registrerades integritet och personuppgifter,

 • inte ska överföra några icke nödvändigs känsliga personuppgifter till varken oss eller våra underbiträden, tex. uppgift om etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse m.fl.

  1. Vi ska bistå dig med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typen av behandling och den informationen som är tillgänglig för oss, för att du ska uppfylla dina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från registrerade och allmänt dataskydd enligt Dataskyddsförordningen artikel 32-36.

  2. Vi ska även göra det möjligt för dig att uppfylla de rättsliga krav som gäller för information till relevanta dataskyddsmyndigheter och registrerade vid personuppgiftsincidenter.

  3. Vi ska, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela dig om förfrågningar om utlämnande av personuppgifter som erhållits från en registrerad och om förfrågningar från myndigheter, om utlämnande av personuppgifter.

  4. Vi får inte utan föregående medgivande från dig svara direkt på förfrågningar från andra registrerade, eller delge innehåll rörande avtalet till myndigheter, inklusive personuppgifter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut.

  5. Du har rätt att genomföra årlig revision av vår personuppgiftshantering och ger oss befogenhet, att av säkerhetsskäl bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor. Du står för eventuella kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner. Hjälp från oss, som överstiger standardtjänsten som vi tillhandahåller och/eller underleverantörer för att följa gällande dataskyddslagstiftning, kommer att debiteras.

  6. Vi ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning även efter att avtalsförhållandet mellan oss har upphört.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

  1. Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag och avtalsvillkoren regleras av svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa avtalsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand avgöras mellan oss. Om tvisten inte kan lösas, ska den prövas och avgöras enligt svensk lag av allmän domstol.